Energy Production Projects

1. Fully licensed, asked for grant and installed photovoltaic units:

  

 • Enalia Parks Ltd.
 • Hyperion Solar Parko of Agrinio S.A.
 • Andaneia S.A.
 • THE.GE.RO. S.A.
 • Heliogenesis Ltd.
 • K. Kipouros Energy S.A.
 • K. Kipouros Wind S.A.
 • Distomo S.A.
 • Eustathioy I. Pitsou Sons G.P.
 • Dimitrios Pitsos
 • Gkaniatsos Athanasios Ltd.
 • K. Kipouros S.A.
 • K. Mpakas – Andreas Rekatsinas G.P.
 • F.E.H. Ltd.
 • Anneta Triantafylopoulou & Co. Ltd.
 • Papaleonidopoulos George
 • Malakos Theodoros
 • Electroproduction – Advertising Ltd.
 • Christos & Panagotis Theodorakopoulos G.P.
 • Gakis Panagiotis
 • Chalmoukos ARgyrios S.A.
 • Anastasios Gorgoli & Co. G.P.
 • Staikos & Co. G.P.

 

 

 

2. Installed photovoltaic units running:

 

 • Kalabrita – Chelmos S.A. (100 KW)
 • Athanasios Maniatis & Sons G.P. (100 KW)
 • Kougioumtzis Emanouil (5 χ 100 KW)
 

 

3. Installed photovoltaic units on household roofs:

 

 • Cheliou Despina (5 KW)
 • Athanasakou Irini (5 KW)
 • Tagaris Dimitris (10 KW)
 • Spiriopoulos George (10 KW)
 • Chatzitsaousis Grigorios (10 KW)
 • Avgita Afroditi (10 KW)